Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Starosta občanům                    duben - červen 2018


Vážení spoluobčané.                                           Stažení dokumentu

Začnu tento článek o dění v naší obci a na obci asi stejně. Další tři měsíce jsou   za námi, pololetí roku je tady a tak je třeba opět popsat, co se událo od dubna    do konce června. Co jsme udělali a co je ještě do konce volebního období potřeba udělat, abychom mohli v září konstatovat, že se dařilo splnit volební program.

V březnu jsem psal, že jsem podal tři žádosti o dotace pro naši obec. Podané žádosti byly akceptovány, a tak naše obec získala z programu obnovy venkova OLK dotaci na opravu střechy našeho Obecního domu 500 000,- Kč. Myslím si, že naši bývalou školu tak můžeme nazývat, protože je zde obecní úřad a knihovna, malá zasedací místnost a velký sál a v zadním traktu nová mateřská škola se zázemím pro údržbu obce.

Druhá a jen o sto tisíc menší dotace byla naší obci přidělena na naši žádost o podporu rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj s názvem „Nová hřiště-nové radosti“. Obě tyto akce budou započaty nejpozději v měsíci červenci tak, aby byly dokončeny v těchto prázdninových měsících, kdy je předpoklad stabilního suchého počasí – aby nedošlo ke škodě na obecním úřadu zaplavením. Třetí dotaci jsem žádal opět na Olomouckém kraji z programu na podporu vybavenosti jednotek dobrovolných hasičů, a i tato dotace byla akceptována a obec získala na nové radiostanice 40 000,- Kč.

Pracujeme také i na obnově chodníků v naší obci. Naši zaměstnanci dokončili úsek od autobusové zastávky po uličku zvanou Hliník. Během července budeme pokračovat dále k pomníku padlých tak, aby na podzim mohly být ukončeny tyto práce odfrézováním části vozovky a položen nový asfaltobetonový koberec okolo obrubníku.

 

Nejenom prací je člověk živ, ale i zábava a dodržování tradic patří k životu v naší obci, a proto bych chtěl opět připomenout, že je třeba dodržovat také noční klid, protože někteří naši spoluobčané pracují v nepřetržitých provozech a potřebují se vyspat.

Obec hospodaří s rozpočtem cca 8 mil. Kč. Na účtech obce je v současné době 6,8 mil. Kč. Na dotacích přibude do rozpočtu obce 940 000,- Kč.

Dnešní již tradiční stavění máje 30. dubna jsme obnovili po dlouhých dvaceti letech v roce 1998, také pálení vatry k výročí konce II. světové války patří v naší obci k tradici sahající až do poválečných let. Je také samozřejmostí, že když jsme máj postavili, musíme jej také pokácet, a to se stalo 26. května. Ráno vyjel alegorický vůz pozvat občany na tuto kulturní událost a navečer byl máj také pokácen.

Poslední jarní kulturní událostí jsou naše hody a ty se letos uskutečnily v sobotu 23. června na návsi a poté pokračovaly v neděli tradičním fotbálkem ve sportovním areálu na Donbase.

Chci na tomto místě poděkovat hasičům a sportovcům SK Slatinky za dobrou organizaci těchto tradičních kulturních a sportovních událostí v obci. Dále pak se uskutečnily ještě dvě akce nově zřízeného spolku Slatinkočky, který je, jak si myslím, nástupnickým spolkem dříve u nás dobře fungujícího Klubu dětí pod vedením maminek paní Lenky Chudobové a poté paní Kateřiny Coufalové.

Chci také připomenout, že tento rok je rokem sta let od založení společného státu Čechů a Slováků v roce 1918 – Československa, a tak bych chtěl apelovat na spolky v naší obci  a společnými silami připravit důstojnou oslavu na den vzniku 28. října. Jistě si někteří pamatujete, že devadesát let vzniku ČR jsme slavili ve sportovním areálu zapálením vatry a ohňostrojem.

 

Nyní krátké heslovité vyjádření k slatinkovskému blesku.

Strana 1.

Žádné tabu složky nejsou a nebyly, každý má možnost nahlédnout a popř. kopírovat, zeptat se a komunikovat.

Strana 3 dole.

Výběrová řízení tohoto typu se tímto způsobem provádí podle zákona a stejně ve většině obcí a řízení se účastní starosta nebo společně a osoby pověřené a odpovědné za správnost.

Strana 4. 

Možnost vymezit v územním plánu dům se sociálními byty jako veřejně prospěšnou stavbu s předkupním právem ve prospěch obce vychází z § 43 a § 101 stavebního zákona a je poměrně běžným nástrojem územního plánu. Fabulace paní Prokopové - vzkazuje Ing. arch. Zoubek. Firma pověřená zpracováním ÚP je dostatečně erudovaná v tomto oboru a jistě by nenavrhovala protiprávní kroky.

Strana 5. 

Pozemkovými úpravami se jednoznačně cena pozemků zvýší (zkušenosti z jiných skončených pozemkových úprav).

Strana 8.

Informace o podání žádosti na magistrát PV na akci tohoto typu a vyhovění jim na obec nechodí, jen jsem upozorňoval, nikoho jsem neobviňoval a povinnost předložit veškerá povolení má pořadatel obci a ne naopak, aby se obecní úřad dožadoval předložení.  

Vážení občané,

já a obecní úřad Vám přejeme krásnou dovolenou bez jízlivostí a podpásovek, bez kyselého a hořkého, selský rozum do hrsti.

 


Starosta občanům                     leden - březen 2018


Vážení spoluobčané.                                           Stažení dokumentu

Jeden kvartál nebo chcete-li čtvrt roku 2018 je za námi, roku, kdy naše republika oslaví v říjnu sto let, a tak se hodí napsat pár řádků co se děje na obci, na čem se pracuje a abyste také věděli, co se chystá do dalších měsíců.

Zima byla letos poměrně vlídná a až v závěru na přelomu února a března dala trochu o sobě vědět a po Velikonocích jsme hned přeskočili do léta. Práce na zahrádkách se rozběhly na plné obrátky a kontejner na bio odpad se začal rychle plnit materiálem, jež se v minulosti spaloval doma na zahrádkách a kouř tak zamořoval naši ves. Na bílou sobotu o Velikonocích se prováděl sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, a i v tomto směru jsme přispěli k čistotě naší obce a jejího ovzduší, protože již nikdo nespaluje tyto věci doma.  

V zimních měsících jsme nezaháleli a připravovali se na sezonu letních stavebních a udržovacích prací v naší obci. Jsou po návsi rozmístěny nově natřené a opravené lavičky a odpadkové koše. Připravovali jsme žádosti o dotace na různé stavby a rekonstrukce našich obecních staveb a chodníků či cest. Žádosti jsme podali na stavbu podobného soc. zařízení jako je na hřišti tak i na rybníku. Dále pak máme zažádáno o dotaci na dvě nová dětská hřiště a celkovou rekonstrukci střechy na obecním úřadu. V současné době se čeká na vyjádření poskytovatelů dotací, zda podpoří naše záměry a čeká nás výběrové řízení na dodavatele stavby. Aby nebylo žádostí dost, tak obec požádala Olomoucký kraj o dotaci na dovybavení naší požární zásahové jednotky.

Tento týden započala oprava chodníku od zastávky autobusu po Hliník, kde hodláme vyměnit popraskané obrubníky a dlažbu z roku 1973 za novou a zlepšit tak vzhled a schůdnost této části obce. Při této výměně opět dáme do pořádku veřejné osvětlení a také máme v plánu natřít v letních měsících sloupy VO, když  už máme ty nové lampy, které nesvítí, jak se říká pánu bohu do oken, ale tam kam mají. Lidem na cestu a na chodník.

Čeká nás hodně práce, probíhají pozemkové úpravy, nyní v dubnu budou zapsány na KÚ v Prostějově tzv. obvody (hranice) pozemkových úprav. Nejenom prací je člověk živ a tak i nějaká ta zábava je připravena. V dubnu již tradičně postavíme máj na návsi a poté za týden zapálíme slavnostní vatru k osvobození naší vlasti na hřišti SK Slatinky. Za doprovodu Věrovanky projde obcí slavnostní průvod obcí a uctíme památku padlých ve dvou válkách u pomníku padlých. Tento slavnostní den ukončí již tradiční ohňostroj a všelidové veselí. Poslední víkend v květnu skácíme máj a už se začneme připravovat na hody, které se uskuteční 23. června na návsi za hasičskou zbrojnicí.

 

Jaromír Crha, starosta

 

Chodník